Bieg 66

Regulamin

REGULAMIN

Invicta Ustroński Bieg 66 – Bieg dookoła Doliny Wisły

CHARAKTER ZAWODÓW

Invicta Ustroński Bieg 66 – Bieg dookoła Doliny Wisły mają charakter biegu górskiego po trasie wyznaczonej szlakami turystycznymi.

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się 16.06.2019 r. (niedziela), Ustroń
Start i meta Ustroń Rynek (przy Urzędzie Miasta)
Godzina startu: 5:00
Limit: 13 godzin (do 18:00)
Biuro zawodów – 43-450 Ustroń, ul. Rynek – miasteczko namiotowe obok Urzędu Miasta, czynne:
15.06.2019 (sobota) – 18:00 – 20:00
16.06.2019 (niedziela) – 4:00 – do zakończenia zawodów
Zakończenie – ok 18:00

TRASA

Ustroń Rynek – Mała Czantoria – Czantoria Wielka – Soszów – Stożek – Kiczory – Kubalonka – Stecówka – Przysłop – Barania Góra – Magurka Wiślańska – Malinów – Salmopol – Trzy Kopce Wiślańskie – Orłowa – Równica – Ustroń Rynek
Dokładny przebieg i profil trasy zamieszczony będzie na stronie internetowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany przebiegu trasy, skrócenia trasy lub odwołania zawodów ze względu na siłę wyższą, przez co należy rozumieć m in, klęski żywiołowe lub inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo zawodników. Żaden z wymienionych wyżej przypadków nie jest podstawa do zwrotu wpisowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

LIMIT OSÓB

Limit osób startujących – 200 osób.

ZAPISY

Dokładny termin rozpoczęcia zapisów podany będzie w późniejszym terminie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
Zgłoszenie polega na poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej zawodów oraz terminowego opłacenia wpisowego.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

OPŁATY

1.03 – 31.03.2019 – 50,00 zł
1.04 – 30.04.2019 – 65,00 zł
1.05 – 31.05.2019 – 80 zł
w biurze zawodów – 100 zł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto:
Fundacja „Pro Vitae”
Ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec
Alior Bank 32 1300 0000 2952 0694 8000 0001
W tytule wpłaty należy wpisać: „Invicta Ustroński Bieg 66 + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest wpłata”
Przy wpłatach za więcej niż 2 osoby listę osób należy wysłać na e-mail Organizatora.

ŚWIADCZENIA

Uczestnikom zawodów Organizator zapewnia:

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE

BEZPIECZEŃSTWO

LIMITY CZASU

WYCOFANIE SIĘ Z ZAWODÓW

POMIAR CZASU

OZNAKOWANIE TRASY

Nie przewiduje się znakowania trasy

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Wyposażenie obowiązkowe może być kontrolowane wyrywkowo na trasie lub mecie zawodów.
Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia będzie skutkowała naliczeniem kary czasowej (10 min za brak każdej obowiązkowej rzeczy).
Brak widocznego numeru będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika.

WYPOSAŻENIE ZALECANE

ZAKAZANE CZYNNOŚCI

PUNKTY ODŻYWCZE I WSPARCIE

RYWALIZACJA I NAGRODY

KOMUNIKAT TECHNICZNY

Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny w którym zostaną podane uszczegółowione informacje o biegu.

OCHRONA WIZERUNKU

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ORGANIZATORZY

Bieg organizuje zespół w składzie:
Maria Kulesza,
Artur Kulesza,
Przemysław Sikora

Organizator:
Fundacja „Pro Vitae”
Ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec

Numer KRS: 0000545388
NIP: 548-266-88-73
Regon: 360855576
Alior Bank 32 1300 0000 2952 0694 8000 0001

strona www: http://beskidzka160.pl/

Współorganizator:
Miasto Ustroń