Salamandra Ultra Trail

Regulamin

Na skróty

Opłaty (registration fees)
Wyposażenie (Mandatory equipment)

1.CHARAKTER ZAWODÓW
1.1 Zawody Beskidzka 160 – Salamandra Ultra Trail – dalej: „Zawody” – mają charakter biegu górskiego po trasie wyznaczonej szlakami turystycznymi i własnymi oznaczeniami Organizatora.
1.2 Zawody polegają na jak najszybszym pokonaniu pieszo wyznaczonej trasy zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. TERMIN I MIEJSCE
2.1 Zawody odbędą się 21-22.05.2021 r.
2.2 Start, Meta oraz Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Dzięgielowie – dokładne miejsce podane zostanie w komunikacie technicznym.
2.3 Szczegółowy harmonogram z godzinami pracy biura, godzinami odpraw technicznych, godzinami startu podany zostanie w komunikacie technicznym w późniejszym terminie.

3. TRASY
3.1 W ramach Salamandra Ultra Trail rywalizacja odbywać się będzie na 4 dystansach:

3.2 Dokładny przebieg i profil trasy Zawodów, zamieszczony będzie na stronie internetowej Organizatora.
3.3 Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany godziny startu, zmiany przebiegu trasy, skrócenia trasy, zatrzymania Zawodów lub odwołania Zawodów ze względu na działania siły wyższej, przez co należy rozumieć m.in., klęski żywiołowe lub inne zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu zawodników. Żaden z wymienionych wyżej przypadków nie jest podstawą do zwrotu wpisowego.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach może wziąć udział każdy Zawodnik, który do dnia zawodów ukończy 18 lat oraz posiada ważny paszport lub dowód osobisty niezbędny do przekroczenia granicy (bieg odbywa się w strefie nadgranicznej).
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani osobiście w Biurze Zawodów.
Zawodnik musi posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
Zawodnik musi podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do udziału w Zawodach, zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu biegu, przepisów poruszania się po drogach oraz przepisów obowiązujących w Parkach Krajobrazowych i Rezerwatach Przyrody.
Nie ma możliwości odbierania pakietu przez osobę trzecią, jak również wysyłki pakietów zawodnikom, którzy nie zdecydowali się na start (bez względu na przyczynę).
Nie dopuszcza się do startu zawodników, którzy podczas zapisów zaznaczą opcję „Zawodnik anonimowy”.

5. LIMIT OSÓB
5.1 Dla poszczególnych dystansów obowiązują następujące limity uczestników:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną podczas wydarzenia sportowego „Salamandra Ultra Trail” liczba uczestników będzie zgodna z zasadami określonymi w §9 ust. 29 pkt 7 i ust. 30 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 i Dz.U. z 2021 r. poz. 905).

5.2 Organizator poza wyznaczonymi limitami zastrzega sobie do własnej dyspozycji 50 dodatkowych miejsc startowych, przesunięcia limitów pomiędzy poszczególnymi dystansami oraz zmianę limitów na poszczególnych dystansach.

6. ZAPISY
6.1 Dokładny termin rozpoczęcia zapisów podany będzie w późniejszym terminie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
6.2 Zgłoszenie polega na poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej zawodów oraz terminowego opłacenia wpisowego.
6.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
6.4 Udział w Zawodach oznacza akceptację, bez zastrzeżeń, Regulaminu, obowiązujących przepisów i wszelkich instrukcji przesłanych przez organizatora do uczestników.
6.5 Opłata za udział w zawodach zależy od terminu rejestracji i daty wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora.
6.6 Zapisy będą prowadzone do 30.04.2021 r. lub do wyczerpania liczby miejsc, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

7. OPŁATY

7.1 Opłaty należy dokonać przelewem na konto:
Fundacja „Pro Vitae”
ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec
ING Bank Śląski SA 21 1050 1070 1000 0090 3123 1682
For an international money transfer:
EUR [€]: PL96 1050 1070 1000 0090 3123 1690
ING bank SWIFT code: INGBPLPW

7.2 W tytule wpłaty należy wpisać: „Salamandra Ultra Trial + imię i nazwisko osoby/osób, za które wysyłana jest wpłata + dystans”.
7.3 Przy wpłatach za więcej niż 2 osoby listę osób należy wysłać na e-mail Organizatora.
7.4 Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie został zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy została wykonana po wyczerpaniu limitu miejsc.
Zawodnik zgłoszony i opłacony może do 30.04.2021 r. zmienić dystans tylko za zgodą Organizatora. Zmiana możliwa jest tylko w przypadku, gdy na przepisywanym dystansie są jeszcze wolne miejsca. Przy przepisaniu na dystans dłuższy Zawodnik zobowiązany jest do uregulowania różnicy kwoty wpisowego. Przy przepisaniu na krótszy dystans Organizator nie zwraca różnicy kwoty opłaty wpisowej,
Możliwość przepisania miejsca na liście na inną osobę jest możliwa do 30.04.2021 r. tylko za zgodą Organizatora,
Organizator nie zwraca wpisowego osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach oraz nie przenosi wpisowego na kolejne zawody/edycje.
Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego biegacza. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są̨ dane innej osoby zostanie zdyskwalifikowany.

8. ŚWIADCZENIA
Uczestnikom zawodów Organizator zapewnia:

9. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE
W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora.

10. BEZPIECZEŃSTWO

11. LIMITY CZASU
Limity czasu na punktach podane będą w komunikacie technicznym w późniejszym terminie.
Limity na punktach obowiązują dla czasu wejścia na punkt a nie czasu wyjścia z punktu, po upływie limitu zawodnik nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w dalszej rywalizacji.

12. WYCOFANIE SIĘ Z ZAWODÓW
W przypadku wycofania się z zawodów konieczne jest poinformowanie Sędziego zawodów; osoby, które nie zgłoszą swojego wycofania z rywalizacji mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów dla osób, które zrezygnują z powodów innych niż wypadek lub kontuzja; dla osób rezygnujących z innego powodu niż wypadek bądź kontuzja Organizator, w miarę aktualnych możliwości może, zaproponować transport odpłatny (20 zł od osoby lub 50 zł od samochodu).

13. POMIAR CZASU
13.1 Pomiar czasu na wszystkich trasach realizowany jest przez firmę zewnętrzną z użyciem transponderów przekazanych zawodnikom podczas rejestracji.
13.2 Ponadto, w niektórych miejscach na trasie mogą znajdować się sędziowie lotni spisujący numery przebiegających zawodników, lokalizacja sędziów lotnych nie będzie znana zawodnikom.

14. OZNAKOWANIE TRASY
14.1 Cała trasa będzie oznakowana przez Organizatora, trasa będzie oznaczona za pomocą taśm, odblasków, strzałek kierunkowych, banerów kierunkowych i farby kredowej, dokładne informacje na temat znaczenia trasy podane będą na odprawie technicznej.
14.2 Ślad gpx może być wykorzystany jedynie pomocniczo, w przypadku wątpliwości co do przebiegu trasy bądź na odcinkach, które nie są znakowane.

 

15. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE (MANDATORY EQUIPMENT)

15.1 Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać przy sobie całe, wskazane przez organizatora, wyposażenie obowiązkowe.
15.2 Wyposażenie obowiązkowe może być kontrolowane wyrywkowo na trasie lub mecie zawodów.
15.3 Pierwsze 10 osób z każdego dystansu zostanie poddane obowiązkowej kontroli wyposażenia na mecie.
15.4 Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia będzie skutkowało naliczeniem kary czasowej (30 min za brak każdej obowiązkowej rzeczy).
15.5 Brak widocznego numeru będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika.

16.WYPOSAŻENIE ZALECANE
Organizator zaleca, aby Zawodnicy posiadali:

17. ZAKAZANE CZYNNOŚCI
17.1 Zawodnicy mogą zostać ukarani czasowo lub zdyskwalifikowani za następujące czynności:

Złamanie zasad bezpieczeństwa, patrz pkt 10.3, 10.4 i 10.5 Regulaminu.
17.2 Decyzja Organizatora w zakresie nałożonej kary na Zawodnika ma charakter bezwzględny i jest ostateczna.

18. PUNKTY ODŻYWCZE I WSPARCIE
Na trasie biegu będą dostępne punkty odżywcze – ich dokładna lokalizacja podana będzie w komunikacie technicznym.
Zewnętrzne wsparcie dozwolone jest wyłącznie w obrębie punktów odżywczych (w odległości nie większej niż 20 m) od punktu po trasie biegu, jedzenie i picie w punktach przeznaczone jest wyłącznie dla zawodników a nie dla osób wspierających i kibiców.

19. RYWALIZACJA I NAGRODY
Bieg ma charakter rywalizacji sportowej, klasyfikacja zostanie przeprowadzona w klasyfikacji generalnej z podziałem na kobiety i mężczyzn, nagrodzeni zostaną: 5 pierwszych (po uwzględnieniu ewentualnych kar i protestów) zawodniczek i zawodników z każdego dystansu.
Za pobicie rekordu trasy – w przypadku, gdy dana trasa nie uległa zmianie – zostaną przyznane nagrody finansowe w wysokości:
SUT100 – 1100 zł netto,
SUT50 – 500 zł netto,
SUT25 – 300 zł,
Zamkowa Salamandra – 200 zł.
Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 200 zł, nie później niż do 30 min po zakończeniu limitu na danej trasie. Jeśli protest nie zostanie uwzględniony kaucja nie podlega zwrotowi. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu kaucja zwracana jest w całości.

20. KOMUNIKAT TECHNICZNY
Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny w którym zostaną podane uszczegółowione informacje o biegu.
W miarę możliwości technicznych komunikat zostanie przesłany do wszystkich zapisanych Zawodników na podany przez nich adres e-mail, a także zamieszczony na stronie biegu.

21. OCHRONA WIZERUNKU
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i publikację przez Organizatora, ich wizerunku w celu promocji wydarzenia, udokumentowania biegów, promocji biegów tj. w szczególności w relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz materiałach podmiotów współpracujących i partnerów oraz sponsorów.
Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzania danych osobowych dla celów wewnętrznych Organizatora, zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Regulaminu.

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów.
Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
Organizator ma prawo dokonać zmian w regulaminie, przebiegach tras i innych kwestiach, jednak zobowiązany jest poinformować o takich zmianach, wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
Organizator może nałożyć kary czasowe lub zdyskwalifikować zawodnika za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, zgodnie z pkt 17 Regulaminu. Decyzje Organizatora w tym zakresie są ostateczne.
Służby medyczne bądź Organizator zawodów może zakazać dalszego kontynuowania biegu przez Zawodnika, jeżeli zachodzi podejrzenie jego złego stanu zdrowia zagrażającemu życiu lub zdrowiu uczestnika. Decyzja taka jest ostateczna i niepodważalna.
Podczas Zawodów może być przeprowadzona kontrola antydopingowa, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach (http://bip.antydoping.pl/document/8)
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

23. ORGANIZATOR
23.1 Organizatorem Zawodów jest:
Fundacja „Pro Vitae”
ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec
Numer KRS: 0000545388
NIP: 548-266-88-73
Regon: 360855576
Konto: ING Bank Śląski SA 21 1050 1070 1000 0090 3123 1682
strona www: beskidzka160.pl
23.2 Organizator powołał zespół ds. organizacji Zawodów w składzie;
1) Maria Kulesza,
2) Bogusława Donocik,
3) Małgorzata Tomik,
4) Artur Kulesza,
5) Dawid Honkisz,
6) Wojciech Probst.

Pliki do pobrania

partnerzy

patronat medialny

współpraca