Salamandra Ultra Trail

Regulamin

Regulamin Beskidzka 160 – Salamandra Ultra Trail

CHARAKTER ZAWODÓW

Zawody Salamandra Ultra Trail mają charakter biegu górskiego po trasie wyznaczonej szlakami turystycznymi i własnymi oznaczeniami Organizatora. Zawody polegają na jak najszybszym pokonaniu wyznaczonej trasy.

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się 13/14.04.2018 r.
Start, Meta oraz Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Goleszowie – dokładne miejsce podane zostanie w komunikacie technicznym.
Szczegółowy harmonogram z godzinami pracy biura, godzinami odpraw technicznych, godzinami startu podany zostanie w komunikacie technicznym w późniejszym terminie.

TRASY

W ramach Salamandra Ultra Trail odbywać się będą 3 biegi

Dokładny przebieg i profil trasy zamieszczony będzie na stronie internetowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany przebiegu trasy, skrócenia trasy lub odwołania zawodów ze względu na siłę wyższą, przez co należy rozumieć m in, klęski żywiołowe lub inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo zawodników. Żaden z wymienionych wyżej przypadków nie jest podstawa do zwrotu wpisowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach może wziąć udział każdy Zawodnik który do dnia zawodów ukończy 18 lat oraz posiada ważny paszport lub dowód osobisty niezbędny do przekroczenia granicy (bieg odbywa się w strefie nadgranicznej),
wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani osobiście w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Zawodnik musi podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu biegu, przepisów poruszania się po drogach oraz przepisów obowiązujących w Parkach Krajobrazowych i Rezerwatach Przyrody.

Nie ma możliwości odbierania pakietu przez osobę trzecią.

LIMIT OSÓB

Dla poszczególnych dystansów obowiązują następujące limity uczestników:

Organizator poza wyznaczonymi limitami zastrzega sobie do własnej dyspozycji 50 dodatkowych miejsc startowych, przesunięcia limitów pomiędzy poszczególnymi dystansami oraz zmianę limitów na poszczególnych dystansach.

ZAPISY

Dokładny termin rozpoczęcia zapisów podany będzie w późniejszym terminie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
Zgłoszenie polega na poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej zawodów oraz terminowego opłacenia wpisowego.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
Opłata za udział w zawodach zależy od terminu rejestracji i daty wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora
Zapisy będą prowadzone do 01.03.2018 r. lub do wyczerpania liczby miejsc.

Opłata startowa

Dystans I termin 6.12.2017 – 31.01.2018 II termin 1.02 – 28.02.2018
Salamandra Ultra Trail 25 km 100 zł 130 zł
Salamandra Ultra Trail 50 km 140 zł 170 zł
Salamandra Ultra Trail 100 km 170 zł 200 zł

OPŁATY

Opłaty należy dokonać przelewem na konto:
Fundacja „Pro Vitae”
Ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec
ING Bank Śląski SA 21 1050 1070 1000 0090 3123 1682

W tytule wpłaty należy wpisać: „Salamandra Ultra Trial + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest wpłata + dystans”
Przy wpłatach za więcej niż 2 osoby listę osób należy wysłać na e-mail Organizatora.
Opłata nie jest ważna jeżeli zawodnik nie został zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy została wykonana po wyczerpaniu limitu miejsc,
zawodnik zgłoszony i opłacony może, po skutecznym kontakcie z Organizatorem zmienić dystans do 01.03.2018 r. Zmiana możliwa jest tylko w przypadku gdy na przepisywanym dystansie są jeszcze wolne miejsca. Przy przepisaniu na dystans dłuższy Zawodnik zobowiązany jest do uregulowania różnicy kwoty wpisowego. Przy przepisaniu na krótszy dystans Organizator nie zwraca różnicy we wpisowym,
możliwość przepisania miejsca na liście możliwa jest do 01.03.2018 r. po wcześniejszym skutecznym kontakcie z Organizatorem,
organizator nie zwraca wpisowego osobom które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach oraz nie przenosi wpisowego na kolejne zawody/edycje.

ŚWIADCZENIA

Uczestnikom zawodów Organizator zapewnia:

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE

W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora,
pomoc osób trzecich (support) jest dopuszczalny wyłącznie w strefach punktów żywieniowych. Jakakolwiek pomoc na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona,
bieg z osobą towarzyszącą (zającowanie) nie będącą uczestnikiem zawodów jest niedozwolony,
zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci, niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów,
trasa zawodów nie jest zamknięta na czas trwania rywalizacji. Należy zwracać uwagę na turystów korzystających ze szlaków.

BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów, większa część tras prowadzi w górskim trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania na służby ratunkowe, w sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pierwszej pomocy doraźnej poszkodowanemu. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją; należy natychmiast powiadomić organizatora o zaistniałej sytuacji – 690028666, służba medyczna ma prawo zakazać zawodnikowi kontynuowania rywalizacji ze względu na jego stan zdrowia. Niepodporządkowanie się do poleceń obsługi skutkuje dyskwalifikacją.

LIMITY CZASU

Limity czasu na punktach podane będą w komunikacie technicznym w późniejszym terminie, limity na punktach obowiązują dla czasu wejścia na punkt a nie czasu wyjścia z punktu, po upływie limitu zawodnik nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w dalszej rywalizacji. Za niepodporządkowanie się do poleceń obsługi punktu może zostać nałożona dyskwalifikacja oraz zakaz startu w innych zawodach organizowanych przez Organizatora.
Zawodnik nie ma możliwości kontynuowania biegu na własną odpowiedzialność.

WYCOFANIE SIĘ Z ZAWODÓW

W przypadku wycofania się z zawodów konieczne jest poinformowanie Sędziego zawodów, osoby które nie zgłoszą swojego wycofania z rywalizacji mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej, organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów dla osób, które zrezygnują z powodów innych niż wypadek lub kontuzja, dla osób rezygnujących z innego powodu niż wypadek bądź kontuzja Organizator, w miarę aktualnych możliwości może, zaproponować transport odpłatny (20zł od osoby lub 50 zł od samochodu).

POMIAR CZASU

Pomiar czasu na wszystkich trasach realizowany jest przez firmę zewnętrzną z użyciem transponderów przekazanych zawodnikom podczas rejestracji, w niektórych miejscach na trasie mogą znajdować się sędziowie lotni spisujący numery przebiegających zawodników, lokalizacja sędziów lotnych nie będzie znana zawodnikom.

OZNAKOWANIE TRASY

Cała trasa będzie oznakowana przez Organizatora, trasa będzie oznaczona za pomocą taśm, odblasków, strzałek kierunkowych, banerów kierunkowych i farby kredowej, dokładne informacje na temat znaczenia trasy podane będą na odprawie technicznej.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Salamandra Ultra Trail 100km:
Salamandra Ultra Trail 50 km:
Salamandra Ultra Trail 25 km:

Wyposażenie obowiązkowe może być kontrolowane wyrywkowo na trasie lub mecie zawodów.
Pierwsze 10 osób z każdego dystansu będzie miało obowiązkową kontrolę wyposażenia na mecie. Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia będzie skutkowała naliczeniem kary czasowej (30 min za brak każdej obowiązkowej rzeczy).
Brak widocznego numeru będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika.

WYPOSAŻENIE ZALECANE

ZAKAZANE CZYNNOŚCI

Zawodnicy mogą zostać ukarani czasowo lub zdyskwalifikowani za następujące czynności:

PUNKTY ODŻYWCZE I WSPARCIE

Na trasie biegu będą dostępne punkty odżywcze – ich dokładna lokalizacja podana będzie w komunikacie technicznym,
zewnętrzne wsparcie dozwolone jest wyłącznie w obrębie punktów odżywczych (w odległości nie większej niż 20 m) od punktu po trasie biegu), jedzenie i picie w punktach przeznaczone jest wyłącznie dla zawodników a nie dla osób wspierających i kibiców.

RYWALIZACJA I NAGRODY

Bieg ma charakter rywalizacji sportowej, klasyfikacja zostanie przeprowadzona w klasyfikacji generalnej z podziałem na kobiety i mężczyzn, nagrodzeni zostaną: 5 pierwszych (po uwzględnieniu ewentualnych kar i protestów) zawodniczek i zawodników każdego dystansu, zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 200 zł ,,nie później niż do 30 min po zakończeniu limitu na danej trasie. Protest odrzucony powoduje utratę kaucji przez osobę zgłaszającą. Jeśli protest nie zostanie uwzględniony kaucja nie podlega zwrotowi. W momencie pozytywnego rozpatrzenia protestu kaucja zwracana jest w całości.

KOMUNIKAT TECHNICZNY

Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny w którym zostaną podane uszczegółowione informacje o biegu,
w miarę możliwości technicznych komunikat zostanie przesłany do wszystkich zapisanych Zawodników na podany przez nich adres e-mail, a także zamieszczony na stronie biegu.

OCHRONA WIZERUNKU

Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji wydarzenia, udokumentowania biegów, promocji biegów przez podmioty współpracujące i partnerów oraz sponsorów,
uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzania danych osobowych dla celów wewnętrznych Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ORGANIZATORZY

Bieg organizuje zespół w składzie:
Maria Kulesza,
Artur Kulesza,
Przemysław Sikora

Organizator:
Fundacja „Pro Vitae”
Ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec
Numer KRS: 0000545388
NIP: 548-266-88-73
Regon: 360855576
Konto: ING Bank Śląski SA 21 1050 1070 1000 0090 3123 1682
strona www: beskidzka160.pl

Współorganizator:
Gmina Goleszów
Współpraca:
Joannici

partnerzy

partnerzy techniczni

współpraca