Regulamin

Salamandra Ultra Trail 2023 Regulamin

1. ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów Salamandra Ultra Trail 2023 jest Fundacja „Pro Vitae” (ul. Cieszyńska 35, 43-426 Dębowiec, Numer KRS: 0000545388; NIP: 548-266-88-73; Regon: 360855576,  Konto: ING Bank Śląski SA 21 1050 1070 1000 0090 3123 1682. Celem zawodów jest wspieranie wszelkiej działalności związanej z szeroko pojętą aktywnością fizyczną, upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji oraz propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.

Organizator powołał zespół ds. organizacji Salamandra Ultra Trail 2023 w składzie:

2. CHARAKTER ZAWODÓW

2.1 Zawody Salamandra Ultra Trail 2023 – dalej: „Zawody” – mają charakter biegu górskiego po trasie wyznaczonej przez organizatora..
2.2 Zawody z cyklu Salamandra Ultra Trail 2023 polegają na jak najszybszym pokonaniu pieszo wyznaczonej trasy zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

3. TERMIN I MIEJSCE

Zawody z cyklu Salamandra Ultra Trail 2023 odbędą się 21-22.04.2023 r. w Dzięgielowie (pow. cieszyński, woj. śląskie)

4. TRASY

4.1 W ramach Salamandra Ultra Trail 2023 rywalizacja odbywać się będzie na 4 dystansach: SUT100, SUT50, SUT25 i Zamkowa Salamandra.
4.2 Dokładny przebieg i profil trasy Zawodów, zamieszczony będzie na stronie internetowej Organizatora https://beskidzka160.pl/salamandra/trasy/
4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany godziny startu, zmiany przebiegu trasy, skrócenia trasy, zatrzymania Zawodów lub odwołania Zawodów ze względu na działania siły wyższej, przez co należy rozumieć m.in., klęski żywiołowe lub inne zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu zawodników oraz nadrzędne regulacje prawne. Żaden z wymienionych wyżej przypadków nie jest podstawą do zwrotu

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

5.1 W Salamandra Ultra Trail 2023 może wziąć udział każdy zawodnik, który do dnia zawodów ukończy 18 lat oraz posiada ważny paszport lub dowód osobisty niezbędny do przekroczenia granicy (bieg odbywa się w strefie nadgranicznej).
5.2 Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani osobiście w Biurze Zawodów na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
5.3 Zawodnik musi podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do udziału w Zawodach, zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu biegu, przepisów poruszania się po drogach oraz przepisów obowiązujących w Parkach Krajobrazowych i Rezerwatach Przyrody.
5.4 Nie ma możliwości odbierania pakietu przez osobę trzecią, jak również wysyłki pakietów zawodnikom, którzy nie zdecydowali się na start (bez względu na przyczynę).
5.5 Nie dopuszcza się do startu zawodników, którzy podczas zapisów zaznaczą opcję „Zawodnik anonimowy”.

6. LIMIT OSÓB

6.1 Dla poszczególnych dystansów obowiązują następujące limity uczestników:

6.2 W związku z aktualną sytuacją epidemiczną podczas wydarzenia sportowego „Salamandra Ultra Trail” liczba uczestników będzie zgodna z zasadami określonymi w §9 ust. 29 pkt 7 i ust. 30 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 i Dz.U. z 2021 r. poz. 905). W przypadku nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów liczba uczestników będzie dostosowana do najbardziej aktualnych regulacji prawnych. O wszelkich zmianach Organizator informować zapisanych zawodników na kanałach: https://beskidzka160.pl/salamandra/, https://www.facebook.com/SalamandraUltraTrail oraz drogą mailową.
6.3 Organizator poza wyznaczonymi limitami zastrzega sobie do własnej dyspozycji 50 dodatkowych miejsc startowych, przesunięcia limitów pomiędzy poszczególnymi dystansami oraz zmianę limitów na poszczególnych dystansach.

7. SALAMANDRA ULTRA TRAIL 2023 – ZAPISY

7.1 Dokładny termin rozpoczęcia zapisów podany będzie w późniejszym terminie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
7.2 Zgłoszenie polega na poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej zawodów oraz terminowego opłacenia wpisowego.
7.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zgodnych z dokumentem tożsamości.
7.4 Udział w Zawodach oznacza akceptację, bez zastrzeżeń, Regulaminu, obowiązujących przepisów i wszelkich instrukcji przesłanych przez organizatora do uczestników.
7.5 Opłata za udział w zawodach zależy od terminu rejestracji i daty wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora.
7.6 Zapisy będą prowadzone do 07.04.2023 r. lub do wyczerpania liczby miejsc, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

8. OPŁATY

Szczegóły opłat: Opłaty (fee)

9. ŚWIADCZENIA

Uczestnikom zawodów Salamandra Ultra Trail 2023 Organizator zapewnia:

10. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE

W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora.

11. BEZPIECZEŃSTWO

11.1 Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność́ i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Zawodach wiąże się̨ z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą̨ naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość́ odniesienia obrażeń́ ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień́ ryzyka wiążącego się̨ z uczestnictwem w Zawodach i dobrowolnie zdecydował się̨ podjąć́ to ryzyko, startując na własną odpowiedzialność́, a co za tym idzie w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będzie dochodzić odszkodowania od Organizatorów.

11.2 Większa część tras prowadzi w trudno dostępnym górskim terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania na służby ratunkowe, w sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pierwszej pomocy doraźnej poszkodowanemu. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją; należy natychmiast powiadomić organizatora o zaistniałej sytuacji.

11.3 Służba medyczna ma prawo zakazać zawodnikowi kontynuowania rywalizacji ze względu na jego stan zdrowia. Niepodporządkowanie się do poleceń obsługi skutkuje dyskwalifikacją. Niepodporządkowanie się poleceniom obsługi punktu może grozić dyskwalifikacją oraz zakazem startu w innych zawodach organizowanych przez Zawodnik nie ma możliwości kontynuowania biegu na własną odpowiedzialność.

12. LIMITY CZASU

Limity czasu na punktach kontrolnych Salamandra Ultra Trail 2023 sa podane na stronie internetowej Zawodów: https://beskidzka160.pl/salamandra/trasy/

Limity na punktach kontrolnych dotyczy godziny wejścia na punkt a nie czasu wyjścia z punktu. Po przekroczeniu limitu czasowego zawodnik nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w dalszej rywalizacji

13. WYCOFANIE SIĘ Z ZAWODÓW

13.1 W przypadku wycofania się z zawodów konieczne jest poinformowanie Sędziego zawodów; osoby, które nie zgłoszą swojego wycofania z rywalizacji mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

13.2 Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów dla osób, które zrezygnują z powodów innych niż wypadek lub kontuzja; dla osób rezygnujących z innego powodu niż wypadek bądź kontuzja.

14. POMIAR CZASU

14.1 Pomiar czasu na wszystkich trasach realizowany jest przez firmę zewnętrzną z użyciem transponderów przekazanych zawodnikom podczas rejestracji.

14.2 Ponadto, w niektórych miejscach na trasie mogą znajdować się sędziowie lotni rejestrujący numery przebiegających zawodników, lokalizacja sędziów lotnych nie będzie znana zawodnikom

15. OZNAKOWANIE TRASY

15.1 Cała trasa Salamandra Ultra Trail 2023 będzie oznakowana przez Organizatora, przebieg trasy będzie oznaczony za pomocą taśm, odblasków, strzałek kierunkowych, banerów kierunkowych i farby kredowej, dokładne informacje na temat znaczenia trasy podane będą na odprawie technicznej.

15.2 Ślad gpx Salamandra Ultra Trail 2023 może być wykorzystany jedynie pomocniczo, w przypadku wątpliwości co do przebiegu trasy bądź na odcinkach, które nie są znakowane.

16. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE (MANDATORY EQUIPMENT)

Wykaz wyposażenia obowiązkowego znajduje się na stronie: Wyposażenie (mandatory equipment)

17. WYPOSAŻENIE ZALECANE

Wykaz wyposażenia zalecanego znajduje się na stronie: Wyposażenie (mandatory equipment)

18. ZAKAZANE CZYNNOŚCI

18.1 Zawodnicy mogą zostać ukarani czasowo lub zdyskwalifikowani za następujące czynności:

Złamanie zasad bezpieczeństwa, patrz pkt 10.3, 10.4 i 10.5 Regulaminu.

18.2 Decyzja Organizatora w zakresie nałożonej kary na Zawodnika ma charakter bezwzględny i jest ostateczna.

19. PUNKTY ODŻYWCZE I WSPARCIE

19.1 Na trasie Salamandra Ultra Trail 2023 będą dostępne punkty odżywcze – ich dokładna lokalizacja podana będzie w komunikacie technicznym.

19.2 Zewnętrzne wsparcie dozwolone jest wyłącznie w obrębie punktów odżywczych (w odległości nie większej niż 20 m) od punktu po trasie biegu, jedzenie i picie w punktach przeznaczone jest wyłącznie dla zawodników a nie dla osób wspierających i kibiców.

20. RYWALIZACJA I NAGRODY

20.1 Bieg ma charakter rywalizacji sportowej, klasyfikacja zostanie przeprowadzona w klasyfikacji generalnej z podziałem na kobiety i mężczyzn, nagrodzeni zostaną: 5 pierwszych (po uwzględnieniu ewentualnych kar i protestów) zawodniczek i zawodników z każdego dystansu.

20.2 Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wniesieniu  nie później niż do 30 min po zakończeniu limitu na danej trasie. Jeśli protest nie zostanie uwzględniony kaucja nie podlega zwrotowi. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu kaucja zwracana jest w całości.

21. KOMUNIKAT TECHNICZNY

Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny w którym zostaną podane uszczegółowione informacje o biegu. W miarę możliwości technicznych komunikat zostanie przesłany do wszystkich zapisanych Zawodników na podany przez nich adres e-mail, a także zamieszczony na stronie biegu.

22. OCHRONA WIZERUNKU

22.1 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i publikację przez Organizatora, ich wizerunku w celu promocji Salamandra Ultra Trail 2023 i w kolejnych latach, udokumentowania biegów, promocji biegów tj. w szczególności w relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz materiałach podmiotów współpracujących i partnerów oraz sponsorów.

22.2 Uczestnicy startując w Salamandra Ultra Trail 2023 wyrażają zgodę na przetwarzania danych osobowych dla celów wewnętrznych Organizatora, zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Regulaminu.

23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23.1 Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów.

23.2 Zawody Salamandra Ultra Trail 2023 odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

23.3 Organizator ma prawo dokonać zmian w regulaminie, przebiegach tras i innych kwestiach, jednak zobowiązany jest poinformować o takich zmianach, wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

23.4 Organizator może nałożyć kary czasowe lub zdyskwalifikować zawodnika za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, zgodnie z pkt 17 Regulaminu. Decyzje Organizatora w tym zakresie są ostateczne.

23.5 Służby medyczne bądź Organizator zawodów może zakazać dalszego kontynuowania biegu przez Zawodnika, jeżeli zachodzi podejrzenie jego złego stanu zdrowia zagrażającemu życiu lub zdrowiu uczestnika. Decyzja taka jest ostateczna i niepodważalna.

23.6 Podczas Zawodów Salamandra Ultra Trail 2023 może być przeprowadzona kontrola antydopingowa, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach (http://bip.antydoping.pl/document/8)

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do  Organizatora.

 

 

Pliki do pobrania